1) Kaliks (Eski Yunanca: Kalyx-tomurcuk, fincan): Fincan biçiminde organ ya da boşluktur. Bir tam çiçekte en dış halkayı oluşturan yapraklardır. (sepaller)
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Kalori (): Bir gram suyun sıcaklığını bir derece yükseltmek için (14,5 oC'den 15,5 oC'ye) gereken ısı. Kilokalori bunun bin katıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Kambiyum (Latince: Cambialis-değişme): Birçok trakofil bitkilerin gövde ve kökün de meristem hücrelerden oluşan ve bölünerek sekonder ksilem ve sekonder floem tabakasını yapan tabaka.
Zümre: Biyoloji Zümresi

4) Kapiller (Latince: Capillaris-saç gibi): Atar ve toplardamarı birleştiren ve dokuların içine yerleşmiş bulunan mikroskobik ve ince duvarlı damar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

5) Karbonhidrat (): (CH2O) oranında karbon, hidrojen ve oksijen içeren organik bileşiklerdir. Şekerler, nişasta ve selüloz.
Zümre: Biyoloji Zümresi

6) Karışım (): Değişik oranda birleşebilen iki ya da daha fazla cins atom ya da molekül içeren çözelti.
Zümre: Biyoloji Zümresi

7) Karnivor (Latince: Carno-et+Vorare-yemek): Etobur. Et yiyen hayvan.
Zümre: Biyoloji Zümresi

8) Karoten (Latince:Carota-havuç): Tatlı patates ve yaprak sebzelerde bulunan sarı, turuncu veya kırmızı renk maddesi. Hayvan vücudunda A vitaminine dönüştürülür.
Zümre: Biyoloji Zümresi

9) Karyokinez (Eski Yunanca: Karyon-nukleus+Kinesis-hareket): Mitoz bölünmede çekirdek bölünmesidir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

10) Karyotip (Eski Yunanca: Karyon-nukleus+typos-tip): Bir bireydeki kromozom takımının sayı, büyüklük ve bakımından özelliği.
Zümre: Biyoloji Zümresi

11) Katabolizma (Eski Yunanca: Katabole-yıkılma): Canlı hücre içinde karmaşık moleküllerin basit moleküllere parçalanmasına ve enerjinin açığa çıkmasına neden olan kimyasal reaksiyonlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

12) Katalizör (Eski Yunanca: Katalysis): Kimyasal reaksiyonun hızını düzenleyen maddedir. Bu olmadan reaksiyon son noktaya ulaşmaz.
Zümre: Biyoloji Zümresi

13) Katyon (Eski Yunanca: Kata-aşağı+İon-giden): Pozitif yüklü iyon.
Zümre: Biyoloji Zümresi

14) Keliser (Eski Yunanca: Chele-çengel+Keras-boyun): Örümcek, akrep ve öteki Arachnida'ların başında bulunan pens biçimindeki ekstremite.
Zümre: Biyoloji Zümresi

15) Kemoreseptör (): Kimyasal uyarımları alan duygu organı ya da hücresi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

16) Kemotropizma (Eski Yunanca: Chemeia-kimya+Tropos-dönüş): Kimyasal uyarıma büyüme tepkisi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

17) Keratin (Eski Yunanca: Keratos-boynuz): Omurgalıların epidermisinde ve tırnak, tüy, saç, boynuz ve benzerlerinde bulunan boynuzsu, suda çözünmeyen bir protein.
Zümre: Biyoloji Zümresi

18) Keton Yapılar (): Yüksek yoğunluklarda zehirleyici olan tam oksitlenmemiş yağ asitleridir. İdrarla dışarı atılır, asidozise neden olur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

19) Kimera (Eski Yunanca: Chimaira-ateş saçan aslanbaşlı, keçi): Vücudunda aynı ya da farklı türlerin zigotundan türeyen hücre populasyonuna sahip olan bireydir. Doğal olarak ikizlerde görülebilir ya da yapay olarak oluşturulur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

20) Kines (Eski Yunanca: Kinesis-hareket): Bir organizmanın bir uyartıya göstermiş olduğu tepki. Tepkinin yönü uyartının yönüne bağlı değildir. (taksisteki durumun aksine)
Zümre: Biyoloji Zümresi

21) Kinestesis (Eski Yunanca: Kine-hareket+Aiathesis-algılama): Biz, vücudumuzun çeşitli kısımlarının hareketi ve durumu hakkında haberdar eden duygu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

22) Kininler (): Kanda ve dokularda yapılan ve kan damarlarında, düz kasta ve bazı sinir uçlarında iş gören polipeptidlerdir. Örneğin bradykinin ya da kalidin, adenin içeren gruplardan birisi doku kültüründeki bitki hücrelerinin büyümesini ve bölünmesini artırır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

23) Kirpik (Latince: Cilium-göz kapağı): Hücrelerin serbest yüzeyi üzerinde kirpiksi sitoplazmik çıkıntı. Düzenli titreşerek hücrenin hareketini sağlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

24) Kitin (Eski Yunanca: Chiton-kısa kollu entari): Eklembacaklıların dış iskeletini ve birçok mantarın hücre duvarını teşkil eden, suda erimeyen, boynuz özelliğinde bir protein-polisakkarittir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

25) Klayn (Eski Yunanca: Klinein-meyilli olmak): Yayılma alanın bir ucundan ötekine yapı ya da işlev bakımından sürekli değişkenlik serisi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

26) Kleidoik Yumurta (Eski Yunanca: Kleidouchos-anahtarlık): Embriyosu bir larval evreden geçmeden doğrudan doğruya minyatür bir ergine dönüşen sürüngen,kuş ve ilkel memeli hayvan yumurtası.
Zümre: Biyoloji Zümresi

27) Klimaks Kommünite (): Süksesyonda ulaşılan en son ve kararlı kommünitedir. Klimaks kommünite çevre koşullarıyla denge halinde olup belli bitki hayvan ve türlerine sahiptir. 
Zümre: Biyoloji Zümresi

28) Klitoris (Eski Yunanca: Kleitoris-küçük tepe): Vulvanın ön kısmında erkek penisine karşılık ereksiyon yapabilen bir yapıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

29) Kloak (Latince: Cloaca-lağım): Aşağı omurgalı hayvanların çoğunda sindirim, boşaltım ve üreme sisteminin açıldığı oda.
Zümre: Biyoloji Zümresi

30) Klon (): Bir atasal hücreden mitoz bölünmeyle oluşan hücre populasyonu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

31) Klorenkima (Eski Yunanca: Chloros-yeşil+Phyllon-yaprak): Klorofilli bitki dokusu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

32) Klorofil (Eski Yunanca: Chloros-yeşil+Phyllon-yaprak): Fotosentez olayında güneş ışığı enerjisini kimyasal enerjiye çeviren önemli pigment. (renk maddesi)
Zümre: Biyoloji Zümresi

33) Kloroplast (Eski Yunanca: Chloros-yeşil+Plastos-oluşmuş): Bitki hücrelerinin klorofil taşıyan organıdır. Fotosentez merkezidir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

34) Koanosit (Eski Yunanca: Choane-huni+Kytos-boş kab): İnce bir sitoplazmik yakası olan kamçılı hücredir. Bazı bir hücreli hayvanlar ve süngerlere özgüdür.
Zümre: Biyoloji Zümresi

35) Kobalamin (): B12 vitamini. Alyuvarların yapımında esas maddedir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

36) Kodon (): Bir amino asidin, kodonu oluşturan üç komşu nükleotidin diziliş biçimi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

37) Koenzim (Latince: Cum-ile+Eski Yunanca: En-içinde+Zyme-maya): Bazı enzim reaksiyonları için gerekli olan ve enzime gevşek olarak bağlı bulunan kısım.
Zümre: Biyoloji Zümresi

38) Kohlea (Eski Yunanca: Kochlias-salyangoz): İç kulağın bir kısmıdır. Salyangoz kabuğu biçiminde iki buçuk dönüş yapan borusal yapı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

39) Kokus (Eski Yunanca: Kokkos-dut): Bir mikrondan küçük yuvarlak bakteri.
Zümre: Biyoloji Zümresi

40) Kolajen (Eski Yunanca: Kolla-zamk+Gennan-üretmek): Bağ doku lifleri içinde bulunan ve kaynatılınca jelatine dönüşen protein.
Zümre: Biyoloji Zümresi

41) Koleoptil (Eski Yunanca: Koleo-kılıf+Ptile-tüy): Tek çenekli bir bitki sürgününün açılmamış olan yaprağını saran silindir biçimindeki kılıf.
Zümre: Biyoloji Zümresi

42) Kolineerik (): RNA'nın nükleotid kodonlarının linear dizilimiyle, polipeptitte bu dizilişle kodlanan amino asitlerin lineer sıralanışı arasındaki haberleşme.
Zümre: Biyoloji Zümresi

43) Kollenkima (Eski Yunanca: Kolla-zamk+En-içinde+Chymos-özsu): Gövde ve yaprak sapın da epidermisin hemen altında bitkiye des tek sağlayan ve köşeleri kalınlaşmış hücrelerden oluşan dokudur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

44) Kolloblast (Eski Yunanca: Kolla-zamk+Blastos-tomurcuk): Ktenoforlar'da avı yakalamak için kullanılan yapışkan hücre.
Zümre: Biyoloji Zümresi

45) Kolloit (Eski Yunanca: Kollodes-yapışkan): İki fazlı bir sistemdir. Parçacık büyüklüğü 1-100 milimikron olan bir faz, ikinci fazın içinde dağılmıştır. Tiroid bezinde olduğu gibi bir boşluğun çevresinde bir sıra halinde bulunan küçük epitel hücreleri tarafından salgılanan jelatinimsi madde.
Zümre: Biyoloji Zümresi

46) Kommünite (): Habitat denen küçük ya da büyük bir alanda yaşayan populasyonlar topluluğu. Kommüniteyi oluşturan canlılar çeşitli şekilde birbirini karşılıklı olarak etkiler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

47) Koni (Latince: Conus-koni): a) Retinanın parlak ışığa özellikle duyarlı olan, çeşitli dalga boyundaki ışık ları ayırt edebilen ve renkli görmeyi sağlayan konik fotoreseptör hücresidir.
b) Botanikte Gymnosperm'lerin üreme ile ilgili yapısı. (kozalak)
Zümre: Biyoloji Zümresi

48) Koniferler (Latince: Conus-kozalak+Berre-taşımak): Sıcak ve soğuğa dayanacak biçimde uyum gösteren iğne yapraklı Gymnosperm'lerdir. Kozalaklı bitkilerdir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

49) Konjugasyon (Latince:Conjugatio-karışma): Birleşme faaliyetidir. İki hücrenin geçici olarak birleşmesi sırasında nükleer maddenin karşılıklı olarak değiştirildiği bir eşeysel çoğalma biçimidir. Protozoa'lardan birçok Silyatlar'da ve bakterilerde görülür.
Zümre: Biyoloji Zümresi

50) Kontrasepsiyon (Latince: Contra-karşı+Conceptus-gebe kalmak): Spermanın yumurtaya ulaşmasını ve döllenmesini engelleyecek mekanik ya da kimyasal maddelerin kullanılmasını içeren doğum kontrol yöntemi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

51) Konvergen Evrim (Latince:Cum-birlikte+Vergere-eğilmek): Büyük ölçüde farklı kökene bağlı iki ya da daha fazla organizmada benzer işlev yapan benzer yapıların bağımsız olarak evrimleşmesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

52) Kopulasyon (Copulare-birleşmek): Eşeysel birleşmedir. Sperma hücrelerinin birinden ötekine iletilmesi sırasında iki hayvanın fiziksel birleşme faaliyeti.
Zümre: Biyoloji Zümresi

53) Korpus Allatum (Latince:. Corpus-vücut+Allatus-eklenmiş): Böceklerde beynin hemen gerisinde bulunan iç salgı bezidir. Jüvenil hormonu salgılar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

54) Korpus Kallozum (Latince: Corpus-vücut+Kallosus-sert): Memeli hayvanlarda iki beyin yarı küresini birleştiren büyük komissür fibril demeti.
Zümre: Biyoloji Zümresi

55) Korpus Luteum (Latince: Corpus-vücut+Luteum-sarı): Olgunlaşan ve yumurtayı atan ovaryumda, ovaryum folikül hücreleri tarafından oluşturulan sarı renkli bezdir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

56) Korpus Striyatum (Latince: Corpus-vücut+Striatum-çizgili): Her beyin yarı küresi nin tabanında bulunan nöron ve sinir liflerinden oluşan korteksin altındaki büyük küme.
Zümre: Biyoloji Zümresi

57) Korteks (Latince: Cortex-kabuk): Bir organın dış tabakası. Bitkilerde epidermisin altındaki doku.
Zümre: Biyoloji Zümresi

58) Koryon (): Sürüngen, kuş ve memeli hayvanlarda embriyoyu saran örtü. Memelilerde plasentanın yapısına girer.
Zümre: Biyoloji Zümresi

59) Kotiledon (Eski Yunanca: Kotyledon-fincan biçiminde oyuk): Bir bitkide embriyonun çenek yaprağı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

60) Kovalent Bağ (): Bir ya da daha çok elektronun ortaklaşa kullanılmasını kimyasal bağ.
Zümre: Biyoloji Zümresi

61) Kök Basıncı (): Bitki köklerindeki özsuyun pozitif basıncı. Özsuyun, toprakta bulunan suya göre hipertonik oluşu nedeniyle ortaya çıkar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

62) Kretinizm (): Genç bireyde tiroid salgısının doğuştan bulunmayışından ileri gelen durumdur. Beyin ve vücut gelişiminde gerilik.
Zümre: Biyoloji Zümresi

63) Kromatin (Eski Yunanca: Chroma-renk): Hücre çekirdeğinin boyanabilen kısmı. Çekirdek içinde ağ görünü münde olup DNA ve protein bileşimindedir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

64) Kromatin Noktası (): İnsan derisi ya da ağız mukozasında olduğu gibi çekirdek çeperinde kromatin birikimidir. Kinin nükleer eşeyselliğini saptamaya yarar. Dişi hücrelerinin çoğunda var, erkek hücrelerinde yoktur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

65) Kromatofor (Eski Yunanca: Chroma-renk+Pherein-taşımak): Epidermisin alt tabakasında olduğu gibi pigment hücresi ya da renk oluşturan plastid. Bazı bakterilerde klorofil içeren tanecik.
Zümre: Biyoloji Zümresi

66) Kromomer (Eski Yunanca: Chroma-renk+Meros-kısım): Kromozomu oluşturan tesbih tanesi gibi tanecik dizisi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

67) Kromozom (Eski Yunanca: Chroma-renk+Soma-vücut): Hücre çekirdeği içindeki kalıtsal maddedir. Genleri içeren iplik ya da çubuk biçimindeki yapılardır. 
Zümre: Biyoloji Zümresi

68) Krosing Over (): Mayoz sırasında homolog kromozomların sinapsları oluşturmasını ve bazı kısımlarını karşılıklı değiştirme olayı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

69) Ksantofil (Eski Yunanca: Xanthos-sarı+Phyllon-yaprak): Yeşil yapraklarda, otlarda ve öteki bitkisel maddelerde karotinle bulunan sarı renkli pigment.
Zümre: Biyoloji Zümresi

70) Kserofitler (Eski Yunanca: Xeros-kuru+Phyton-bitki): Kurakçıl bitkilerdir. Çok az su içeren topraklarda yaşamaya uyum gösteren yukka ve kaktüs gibi bitkiler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

71) Kseroftalmi (Eski Yunanca: Xeros-kuru+Opthalmos-göz): Anormal bir biçimde kuruluk, matlık ve kornea üzerinde boynuzsu epitel tabakası ile belirlenen bir çeşit körlük. A Vitamini eksikliğinden ileri gelir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

72) Ksilem (Eski Yunanca: Xylon-odun): Trakeofitlerde su ve suda çözünen tuzları ileten doku. Trake ve trakeidlerden oluşur. Aynı zamanda bitkiye mekanik destek sağlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

73) Ktenoforlar (Eski Yunanca: Ktenos-tarak): Vücudu jel biçiminde bir kümeyi saran iki tabakalı hücreden olan deniz hayvanlarıdır. Dış yüzünde tarağa benzer biçimde sekiz kirpik sırası vardır. Hayvan suda bunlarla hareket eder.
Zümre: Biyoloji Zümresi

74) Kuantum (Latince: Kuantum-kadar): Işınım enerjisi birimidir. Elektrik yükü yoktur ve çok az kütlesi vardır. Bir kuantum enerjisi, radyasyonun dalga boyunun ters bir fonksiyonudur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

75) Kutup Hücresi (): Hemen hemen nukleustan başka birşey içermeyen küçük hücredir. Oogenezisde oluşur ve yumurtanın animal kutbunda küçük bir nokta şeklinde görülür.
Zümre: Biyoloji Zümresi

76) Kütin (Latince: Cutis-deri): Yaprak yüzeyinden su kaybını önleyen mumsu, su geçirmez tabaka.
Zümre: Biyoloji Zümresi

1) Labirintodon (Latince: Labyrinthos-labirent+Odontos-diş): Soyu tükenmiş Amfibi'lerin alt sınıfının bir üyesidir. Bunlarda diş minesi karmaşık bir şekilde dentin içine girmiştir. Karada yaşayan ilk omurgalılar ve günümüzdeki Amfibi ve Reptil'lerin ataları bu gruba girer.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Lamel (Latince: Lamina-levha,yaprak): Kemikte olduğu gibi ince bir yaprak ya da levha.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Larinks (Eski Yunanca: Larynx-nefes borusunun üst kısmı): Ses kutusu trakeanın girişinde bulunan kıkırdaksı yapı. İkinci derece de ses organı olarak vazife görür.
Zümre: Biyoloji Zümresi

4) Larva (Latince: Larva-hayalet): Bir hayvanın hayat devresinde ana-babaya benzeme yen çok genç evre.
Zümre: Biyoloji Zümresi

5) Latent Periyot (): Bir kasın uyartı verilmesiyle gözle görülür derecede kısalması arasında geçen ve yaklaşık olarak 0.01 saniye süren bir zamandır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

6) Lenf (): Kan plazmasından elde edilen ve bileşimi kan plazmasına çok benzeyen renksiz sıvı. İçinde bulunan akyuvarların bir kısmı da lenf düğümlerinde yapılır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

7) Lentisel (Latince: Lens, Lentisel-mercek): Epidermisi parçalayarak gövdede gözenekli şişlikleri oluşturan ve gaz alış-verişini kolaylaştıran hücre kümesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

8) Lignin (Latince: Ligneus-odun): Bitkide kök ve gövdenin sert ve odunlu yapısını oluşturan madde.
Zümre: Biyoloji Zümresi

9) Likenler (Eski Yunanca: Leichen-bir ağaç yosunu): Alg ve mantarlardan oluşan simbiyotik bitki topluluğu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

10) Linkaj (Bağlantı): Aynı kromozomda bulunan bir gen grubunun yavru döllere bir arada aktarılması eğilimi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

11) Litoral (Eski Yunanca: Littoralis-deniz kıyısı): Kıyı bölgesinde yüksek ve alçak dalga sınırları arasında kalan sığ su bölgesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

12) Lizis (Eski Yunanca: Lysis-gevşetme): Bir hücre ya da başka yapının parçalanması ya da çözünmesi olayıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

13) Lofofor (Eski Yunanca: Lophos-ibik, püskül+Phorein-taşımak): Bryozoa'nın ağız çevresindeki silli, tentaküllü ve at nalı şeklindeki çıkıntı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

14) Lokus (Latince: Locus-yer): Herhangi bir ıranın ortaya çıkmasını sağlayan bir genin kromozom üzerinde bulunduğu özel nokta.
Zümre: Biyoloji Zümresi

15) Lökoplastlar (Latince: Leuko-beyaz+Plasein-meydana getirmek): Bazı bitki hücrelerinin sitoplazmasında bulunan ve madde depo eden merkezler olarak iş gören renksiz plastidler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

16) Lökosit (Latince: Leuko-beyaz+Kyotos-hücre): Akyuvarlardır. Beyaz kan hücreleri. Amip gibi hareket eden ve fagositoz yapabilen hücrelerdir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

17) Lösemi (Eski Yunanca: Leukos-beyaz+Haima-kan): Akyuvarların anormal bir hızla büyümesiyle belirlenen bir kanser tipi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

18) Lusiferin (Latince: Lux-ışık+Ferre-taşımak): Biyoluminens yapabilen bazı organizmalarda bulunan ve lusiferaz enzimiyle etkilendiğinde ışık veren bir maddedir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

19) Lycopsida (): Kibrit otları. Tracheophytanın bir alt filumu.
Zümre: Biyoloji Zümresi