1) Radikula (Latince: Radiculus-kök): Tohumlu bitkilere ait hipokotilin kök kısmı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Radula (Latince: Radula-kazıma aleti): Kiton, salyangoz, mürekkep balığı bazı Mollusk'ların sindirim sistemindeki törpüye benzer bir yapı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Rassenkreis (A . Rassenkreis-ırk çemberi): Bir populasyonun coğrafik alt türlerinin geniş bir alana yayılmış grupları. Her alt tür kendisine komşu olandan bazı bakımlardan farklıdır fakat birbirleriyle çiftleşirler. Ancak serinin iki ucundaki gruplar tamamen farklı olabilir ve belirgin şekilde birbirleriyle döllenmeleri azalmıştır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

4) Reabsorbsiyon (): Böbreğin kıvrılmış tüplerinin hücreleri tarafından glomerulus süzücülerinden bazı maddelerin seçilerek emilmesi ve bu salgıların kana verilmesi için kullanılan terim.
Zümre: Biyoloji Zümresi

5) Redüksiyon (İndirgenme): Bir molekül ya da atoma elektronların eklenmesi, oksidasyonun tersi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

6) Redya (Francesco REDİ, 17. yüzyıl İtalyan doğa bilimcisi): Trematoda'ların hayat devresindeki ikinci evre. Salyangozda redyalar eşeysiz olarak serkaryaları oluşturur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

7) Reflaktör periyodu (): Bir sinir ya da kas lifinin bir impulsa tepkisinden sonra, yeni bir tepki gösterişe dek geçen zaman süresi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

8) Refleks (Latince: Reflexus-geri bükülmüş): Verilen bir uyartıya karşı doğuşsal, otomatik ve istemsiz bir tepki şekli olup işe karışan sinirlerin anatomik ilişkileriyle saptanır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

9) Refleks Yayı (): Bir refleks için sinir impulslarını ileten duyarlı, bağlayıcı ve motor sinirler dizisi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

10) Regenerasyon (): Bir organizmanın kopan ya da yaralanan doku parçasının yeniden büyümesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

11) Regülatör Genler (): Repressör proteinlerin sentezi için şifre veren özel genler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

12) Rekapitulasyon (): Embriyonun, gelişim seyri içinde evrimsel atalarının embriyonik gelişim evrelerini kısaca tekrar etmesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

13) Rekon (): Genetik rekombinasyonun en küçük birimi. Genetik maddenin bir boyut la uzantısındaki en küçük ve kendi arasındaki yer değiştirebilen fakat rekombinasyonla bölünemeyen elemanı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

14) Renal (Latince: Renalis-böbrek): Böbreğe ilişkin.
Zümre: Biyoloji Zümresi

15) Renal Kürecik (Latince: Renalis-böbrek): Korpüskül. Bir böbrek tübülünü çevreleyen Bowman kapsülü ve bir glomerulustan oluşan yapı. Süzme ve sidik oluşmasının ilk evresi burada olur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

16) Renin (): Mide mukozası tarafından salgılanan enzim. Bu enzim sütün proteini olan kazeini, çözülebilir bir durumdan çözülemez bir madde şekline sokar. Böylece süt kesilmiş olur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

17) Repressör (): Spesifik bir genin protein sentezini yapmasını bastıran regülatör bir genin oluşturduğu protein maddesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

18) Reseptör (): Belirli bir uyartıya tepki gösteren duyarkı bir sinir ucu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

19) Retikulum (Latince: Rete-ağ): Hücre içinde ya da hücreler arasında matriksteki fibril ya da lif ağı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

20) Retina (Latince: Rete-ağ): Saydam sıvıyı çevreleyen ve arka tarafta optik sinirle devam eden göz yuvarlağının en içteki üçüncü tabakası. Işığa duyarlı reseptör hücreleri, çomakları ve konileri kapsar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

21) Rezonans Sistemi (): Yapısındaki atomları hareket ettirmeksizin dıştaki elektronları çeşitli yollarla düzenleyebilen atomların birbirine bağlı olduğu bir sistem.
Zümre: Biyoloji Zümresi

22) Rhodophyta (Eski Yunanca: Rhodon-gül+Phykos-alg): Kırmızı algler filumu. Hemen hemen tümüyle okyanuslarda bulunurlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

23) Ribonükleik Asit (RNA): Riboz şekerini içeren nuleik asit. Hem nukleus hem de sitoplazmada bulunur ve protein sentezlenmesinde önemli bir moleküldür.
Zümre: Biyoloji Zümresi

24) Ribozomlar (): Protein ve ribonükleik asitten oluşmuş ve sitoplazmada serbest olarak ya da hücrenin endoplazmik retikulum zarına bağlanmış olan küçük granüller. Protein sentez yeri.
Zümre: Biyoloji Zümresi

25) Rikettsia (Howard T. RİCKETTS, 19. yüzyıl amerikan pataloğu): Büyüklük ve karmaşıklık yönünden virüs ve bakteri arasında geçit oluşturan ve hastalık yapan bir organizma tipi. Kene ve böceklerin hücrelerinde parazittir. Hastalık, böcek ve kenenin ısırmasıyla insana geçer.
Zümre: Biyoloji Zümresi

26) Rizoidler (Eski Yunanca: Rhiza-kök+Eides-şekli): Karayosunları, eğrelti otları, bazı mantar ve likenlerin gövde dibinden çıkan ve kök ödevi gören, renksiz, tüysü emici uzantılar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

27) Rizom (Eski Yunanca: Rhizoma-köksü gövde): Buğdaygiller ve eğreltilerde bulunan ve toprak üstü yapraklarını oluşturan bir toprak altı gövde başkalaşımı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

28) Rodopsin (Eski Yunanca: Rhodos-gül+Opsis-görme): A Vitaminin bir türevi ile bir protein olan opsinden yapılmış gözün retinasındaki bir maddedir. (görme erguvanı) Beyne bir impuls göndermek üzere reseptör hücreyi uyaran ışık tarafından bir kimyasal reaksiyon başlatılır ve görme gerçekleştirilir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

1) Sakkulus (Latince: Sacculus-torbacık): İç kulakta bulunan duyarlı tüy hücreleriyle kaplı ve kalsiyum karbo nattan oluşan taşlar içeren torbacık. Statik denge duyusu reseptörleri burada bulunur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Saprofit Beslenme (Eski Yunanca: Sapros-çürük+Phyton-bitki+Latince: N): Bir heterotrof beslenme tipi. Bu yolla beslenen organizmalar gerekli besin maddelerini hücre dışı sindirimden sonra hücre zarları aracılığıyla sağlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Seboidler (): Yeni dünyanın sarılır kuyruklu maymunları.
Zümre: Biyoloji Zümresi

4) Segmentasyon (Latince: Segmentum-kesik parça): Bir vücut ya da yapının az çok benzer parçalara bölünmesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

5) Sekonder Tepki (): İlk enjeksiyondan günler, haftalar, hatta aylar sonra yapılan ikinci bir antijen enjeksiyonuyla başlatılan hızlı antikor üretimi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

6) Sekresyon (Latince: Secretio-salgılama): Bazı hücreler tarafından üretilip salgılanan ve vücudun başka bir yerinde bazı metabolik olaylarında kullanılan madde.
Zümre: Biyoloji Zümresi

7) Sekum (): İleum, kolon ve apendisin açıldığı kapalı kese.
Zümre: Biyoloji Zümresi

8) Sentriol (Latince: Centrum-merkez): Hayvan hücresinde sitoplazma çekirdeğe yakın yerde bulunan koyu boyanan ve mitoz ile mayoz bölünme sırasında iğ ipliklerini oluşturan organel.
Zümre: Biyoloji Zümresi

9) Sentromer (Eski Yunanca: Kentro-merkez+Meros-kısım): Kromozom üzerinde iğ ipliğinin tutunduğu nokta.
Zümre: Biyoloji Zümresi

10) Sepaller (Eski Yunanca: Skepe-örtmek): Çanak yapraklar. Çiçek örtü yapraklarının dış halkasını oluşturan ve genellikle normal yaprakları andıran yeşil yapraklar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

11) Ser (): Bir süksesyonun belirli bir alanda, birbirinin yerini alan kommüniteleri. Geçici kommüniteler, seral evreler adını alır. Serler, yeryüzünün o kesimindeki iklime özgü bir klimaks kommünitesiyle sonlanır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

12) Serebellum (Latince: Cerebrum-beyin): Omurgalı beyninin kas koordinasyonunu denetleyen kısmı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

13) Serebrum (Latince: Cerebrum-beyin): Omurgalılarda kafa tasının üst kısmını işgal eden beynin ana kısmı. İnsanda iki beyin yarım küresi Corpus callosum'la birleşerek merkezi sinir sisteminin en kısmını oluşturur. 
Zümre: Biyoloji Zümresi

14) Serkarya (Eski Yunanca: Kerkos-kuyruk): Balıklarda kist yapan Trematod parazitlerin serbest yüzen son larva evresi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

15) Serkopitekoid (): Eski dünya maymunu. Kuyruğu var fakat bir ekstremite olarak kullanmaz.
Zümre: Biyoloji Zümresi

16) Serum (Latince: Serum): Parçacıklardan ayrılmış biyolojik sıvı. Kan pıhtılaşmasından sonra bu tip açık sarı renkli bir sıvı meydana gelir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

17) Sfinkter (Eski Yunanca: Sphinkter-sıkıca bağlamak): Kısalarak bir açıklığı kapatan dairesel dizilmiş kas lifleri grubu. Midenin sonunda bulunan pylor sfinkter gibi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

18) Sikaslar (): Tropik ve subtropik bölgelerde yaşayan odunlu, tohumlu bitki ordolarından biridir. Ya kısa yumru biçiminde toprak altı ya da dik silindirik toprak üstü gövdeye sahip bitkilerdir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

19) Siklozis (Eski Yunanca: Kyklosis-çevreleyen, muhafaza): Tipik olarak bitkilerin yaprak hücrelerinde görülen sitoplazmanın dairesel hareketi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

20) Simbiyozis (Eski Yunanca: Symbiosis-birlikte yaşama): İki değişik organizmanın birlikte yaşaması. (ortak yaşam) Bu tip yaşam mutualizm, kommensalizm, parazitizm ya da amensalizm biçimlerinde olabilir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

21) Sinaps (Eski Yunanca: Synapsis-birleşme, bağlanma): Bir nöronun aksonu ile bir başkasının dendriti arasındaki bağlanma.
Zümre: Biyoloji Zümresi

22) Sinapsis (Eski Yunanca: Sinapsis-birleşme, bağlanma): Mayoz bölünmenin erken evresinde erkek ve dişiye ait homolog kromozomların yan yana gelerek temas etmesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

23) Sinerjistik (Eski Yunanca: Syn-birlikte+Ergon-çalışma): Birlikte faaliyet gösterme. Bir başka güç ya da etmenin etkisini artırma.
Zümre: Biyoloji Zümresi

24) Singami (Eski Yunanca: Syn-birlikte+Gamos-evlenme): Eşeyli üreme. Döllenme olayında gametlerin birleşmesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

25) Sinoatrial Düğüm (Latince: Sino-oyuk, boşluk+Atrium-hol+Nodus-düğüm): Üst Vena cava'nın sağ atriuma boşaldığı noktada yer alan küçük bir düğüm dokusu kütlesi. Yürek atışlarını başlatır ve kaslımla hızını düzenler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

26) Sinsitiyum (Eski Yunanca: Syn-birlikte+Kytos-içi boş kanal): Hücrelerin kaynaşmasıyla oluşan çok çekirdekli bir sitoplazma kütlesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

27) Sirkadiyen Ritim (Latince: Circa-etrafında+Dies-gün): 24 Saat aralıkla ortaya çıkan ritmik olaylar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

28) Sistol (Eski Yunanca: Systole-birlikte çekme): Yüreğin kasılması. Kanın Aorta ve Arteria pulmonaris içine itilmesi sırasında birinci ve ikinci yürek atışları arasındaki evre.
Zümre: Biyoloji Zümresi

29) Sistron (): Biyokimyasal işlevde genetik birim. Bir peptid zincirde aminoasit dizilişini tayin eden DNA'daki nükleotid çiftlerinin diziliş sırası.
Zümre: Biyoloji Zümresi

30) Sitokinez (Eski Yunanca: Kytos-içi boş damar+Kinesis-hareket): Mitoz ya da mayoz sırasında sitoplazmanın bölünmesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

31) Sitokromlar (Eski Yunanca: Kytos-içi boş damar+Chroma-renk): Elektron taşıyıcı sistemin demir içeren hem proteinleri, biyolojik oksidasyonda arka arkaya okside ve redükte olurlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

32) Sklerankima (Eski Yunanca: Skleros-sert+Enchyma-karıştırma): Çeperlerine lignin maddesi yığılmasıyla kalınlaşan hücrelerden oluşan bitkisel destek dokusu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

33) Sol (): Sürekli fazın, sıvı, çözünen fazın 0.1 ile 0.001 mikron çapındaki katı parçacıklardan oluştuğu bir kolloid sistem.
Zümre: Biyoloji Zümresi

34) Solungaç (): Suda yaşayan hayvanlarda bulunan, çoğunlukla vücut yüzeyinden ya da sindirim kanalının bir kısmından uzamış ince duvarlı solunum organı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

35) Solunum (Latince: Respirare-solumak): Bitki ve hayvan hücrelerinin oksijen kullanıp, karbondioksit vermesi ve besin maddelerinin moleküllerindeki enerjinin ATP gibi biyolojik olarak kullanışlı formda depolandığı bir olay. Soluma işlevi ya da hareketi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

36) Solut (Latince: Solvere-çözmek): Çözünen. Gerçek bir çözeltide çözülmüş madde. Bir çözelti çözen ve çözünenden oluşur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

37) Solvent (Latince: Solvere-çözmek): Çözen. Gerçek bir çözeltide, içinde çözünen moleküllerin çözündüğü sıvı ortam.
Zümre: Biyoloji Zümresi

38) Somitler (Eski Yunanca: Soma-vücut): Embriyonun omurga ve sırt kaslarını meydana getiren ve nöral tüp boyunca sıralanan mezoderm kütlesi çiftleri.
Zümre: Biyoloji Zümresi

39) Sölom (Eski Yunanca: Koilia-çukur, boşluk): Üç embriyo tabakasına sahip olan hayvanlarda mezoderm ile sarılı olan vücut boşluğu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

40) Spesiyes (Latince: Species-çeşit, tür): Tür. Bitki ve hayvan sistematiğinde temel sınıflandırma birimi. Ortak bir atadan gelen, doğada yalnız kendi aralarında çoğalan, yapısal ve işlevsel özellikleri benzeyen bireylerin oluşturduğu populasyon.
Zümre: Biyoloji Zümresi

41) Sphenopsida (Eski Yunanca: Sphen-kama): Bir Tracheophyta alt filumu. Basit iletim demetlerine, eklemli gövdelere ve indirgenmiş, pulsu yapraklara sahip atkuyruklarını ve birçok fosil bitkilerini içerir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

42) Spor (Eski Yunanca: Sporos-tohum): Genellikle tek hücreli olan eşeysiz üreme elemanı. Bir protozoon ya da bir tohumsuz bitkide olduğu doğrudan ergin duruma gelişebilen bir organizma .
Zümre: Biyoloji Zümresi

43) Sporangium (Eski Yunanca: Sporos-tohum+Angeion-kanal): İçinde eşeysiz sporlar ya da spor benzeri yapıların üretildiği oluşuk.
Zümre: Biyoloji Zümresi

44) Sporofit (Eski Yunanca: Sporos-tohum+Phyton-bitki): Bitkilerin hayat devresinde döl değişiminin eşeysiz spor üreten diploit evresi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

45) Sporozoa (Eski Yunanca: Sporos-tohum+Zoon-hayvan): Protozoa alt filumunun eşadı. Özel bir hareket yönteminden yoksun, parazit hayvanlardır. Bunlardan biri insanlarda parazit olup sıtmanın etkenidir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

46) Stamen (Latince: Stamen-iplik, lif): Bir çiçekte mikrospor (polen) üreten yapı. İnce bir sap ve bunun ucunda bir anterden oluşur. Anterler içinde mikrosporlar üreten mikrosporangiumlar bulunur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

47) Stapes (Üzengi kemiği): Orta kulak boşluğunun en iç kısmında bulunan üzengi ye benzer küçük kemik.
Zümre: Biyoloji Zümresi

48) Statosist (Eski Yunanca: Statos-duran+Kytis-torba): Bir ya da daha çok tanecik içeren hücresel kese. Bazı hayvanlarda yerçekimi yönünü ayarlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

49) Steatopigia (Eski Yunanca: Steatos-yağ+Pyge-kalça): Kalça ve butta aşırı yağ birikimi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

50) Stele (Eski Yunanca: Stechelo-gövde): Gövde, kökün merkez silindiri. Perisikl ve onun içinde yer alan ksilem, floem ve parankima dokularını kapsar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

51) Steroitler (Eski Yunanca: Stereos-katı+Eides-benzer): Birbirine bağlı dört halkadan oluşan ve karbon atomları içeren, karmaşık moleküller. Bu moleküllerden üçü 6'şar karbon atomu, dördüncüsü ise 5 karbon atomu taşır. Erkek ve dişi eşey hormonları ve adrenal kortikal hormonlar bu yapıdadır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

52) Stigma (Latince: Spirare-solumak+Eski Yunanca: Stigma-işar): a) Bir solunum açıklığı. Örneğin böceklerde bir trakenin yüzeyinde bulunan bir açıklık ya da kıkırdaklı balıklarda yutağa doğru su girmesini sağlayan değişikliğe uğramış bir solungaç açıklığı.
b) Bir çiçeğin dişi organının en üst kısmı, tepecik. Islak, yapışkan bir madde salgılayarak üzerine konan polen tanelerini yakalar ve tutar.
c) Euglena'da göz noktası.
Zümre: Biyoloji Zümresi

53) Stilus (Eski Yunanca: Stilos-direk, sütun): Boyuncuk. Bir dişi organın ovaryumla stigmasını birleştiren ince uzun kısım.
Zümre: Biyoloji Zümresi

54) Stimulus (Latince: Stimulus-uyarmak, dürtmek): Uyartı. Bir reseptör ya da uyarılabilen bir dokuda işlevsel ya da trofik tepki oluşturan herhangi bir etki, etken ya da hareket.
Zümre: Biyoloji Zümresi

55) Stipe (Latince: Stipes-gövde, dal, direk): Bazı kahverenkli alglerde vücudun gövdeye benzeyen yapısı ya da kısa sapı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

56) Stoma (Eski Yunanca: Stoma-ağız): Gözenek. Yaprak üzerinde bulunan küçük delik. Deliğin her iki yanında, açıklığın genişleyip daralmasını ayarlayan birer bekçi hücresi bulunur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

57) Strobilus (Eski Yunanca: Strobilos-yuvarlak top): Bazı bitkilerde gövde ucunda bir grup sporofil tarafından oluşturulan kozalak.
Zümre: Biyoloji Zümresi

58) Suberin (Latince: Suber-mantar meşesi): Endodermis ve mantar hücrelerinin çeperlerinde biriken, su geçirmeyen ve suda erimeyen mumsu bir maddedir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

59) Subgerminal Boşluk (Latince: Sub-altında+Germinal-germ): Tavuk yumurtalarının bölünen hücreleri altında bulunan küçük boşluk. Bu boşluk kurbağa yumurtalarının blastosölüyla homolog değildir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

60) Suspansör (Latince: Suspendere-asmak): Döllenmeden sonra bitkilere ait zigotun bölünme ile oluşturduğu hücresel iplik. Bitki embriyosu bu ipliğin sonuncu hücresinden oluşur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

61) Suşamdanları (): Tatlı su göllerinde bulunan çok hücreli yeşil algler. Minyatür ağaç görünümünde bitkiler olup işlevsel ve morfolojik bakımdan kök, gövde, yaprak ve tohum benzeri yapıları bulunduğu halde, bu yapılar anatomik bakımdan ileri bitkilerdekilerden çok farklıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi